Ochranné pásmo cesty

Prvé konanie, ktorého som sa zúčastnil a ktoré súviselo s výstavbou respektíve s jej povolením, bolo konanie o udelení výnimky z ochranného pásma cesty. A prečo sme museli niečo také absolvovať? Nuž preto lebo, pozemok sa nachádza v extraviláne obce, a v blízkosti cesty a z toho dôvodu nie je možné spojiť územne a stavebné konanie a rieši sa to samostatne. Na začiatok ešte trošku teórie.
Socha

Predpis č. 532/2002 Z. z. §5
(3) Ak stavebný pozemok zasahuje do ochranného pásma, musia sa dodržať podmienky a požiadavky ustanovené osobitnými predpismi na príslušné ochranné pásmo. Ak stavebný pozemok zasahuje do ochranných pásiem vzájomne sa prekrývajúcich, musí stavba spĺňať podmienky všetkých dotknutých ochranných pásiem.

Predpis č. 135/1961 Zb. §11
(1) Na ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo súvisle zastavaného územia slúžia cestné ochranné pásma. Pre jednotlivé druhy a kategórie týchto komunikácií určí šírku ochranných pásem vykonávací predpis, a to pri diaľniciach a cestách vyšších tried v rozsahu 50 až 100 metrov od osi priľahlého jazdného pásu, pri cestách nižších tried a miestnych komunikáciách 15 až 25 metrov od osi vozovky, nad a pod pozemnou komunikáciou. Cestné ochranné pásmo pre novobudované alebo rekonštruované diaľnice, cesty a miestne komunikácie vzniká dňom nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia.

(2) V cestných ochranných pásmach je zakázaná alebo obmedzená činnosť, ktorá by mohla ohroziť diaľnice, cesty alebo miestne komunikácie alebo premávku na nich; príslušný cestný správny orgán povoľuje v odôvodnených prípadoch výnimky z tohto zákazu alebo obmedzenia záväzným stanoviskom.

(5) Žiadosť o povolenie výnimky podľa odseku 2 sa podáva v štádiu prípravnej dokumentácie. Výnimky možno povoliť len v odôvodnených prípadoch, ak tým nebudú dotknuté verejné záujmy, najmä dopravné záujmy a záujmy správy dotknutej komunikácie. Povolením výnimiek nesmie dôjsť k rozšíreniu súvislej zástavby obcí obstavovaním komunikácie. Povolenie výnimky možno viazať na podmienky. Na povolenie výnimky sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

Predpis č. 35/1984 Zb. §15
(3) Hranicu cestných ochranných pásiem určujú zvislé plochy vedené po oboch stranách komunikácie vo vzdialenosti

  • a) 100 metrov od osi vozovky priľahlého jazdného pásu diaľnice a cesty budovanej ako rýchlostná komunikácia,
  • b) 50 metrov od osi vozovky cesty I. triedy,
  • c) 25 metrov od osi vozovky cesty II. triedy a miestnej komunikácie, ak sa buduje ako rýchlostná komunikácia,
  • d) 20 metrov od osi vozovky cesty III. triedy,
  • e) 15 metrov od osi vozovky miestnej komunikácie I. a II. triedy.

Na smerovo rozdelených cestách a miestnych komunikáciách sa tieto vzdialenosti merajú od osi priľahlej vozovky.
Kolky
Tak toľko k teórii a zákonom. A keď sa dostanete do podobnej situácie čo máte robiť? Ďalší papier, ktorý je potrebný na územné konanie, je potvrdenie o udelení výnimky z ochranného pásma cesty. O ten požiadate na obvodnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Od nich si požiadate tlačivo na udelenie výnimky pre výstavbu v ochrannom pásme cesty, ktoré vyplníte a odovzdáte s potrebnými papiermi ako kópia listu vlastníctva a katastrálnej mapy. Úrad zvolá konanie, kde budete prizvaný vy, správa a údržba ciest, dopravný inšpektorát krajského riaditeľstva policajného zboru a starost(k)a obce. Na tomto konaní sa všetky strany vyjadria k vášmu návrhu/zámeru a ten buď povolia alebo zamietnu. V mojom prípade všetko prebehlo hladko a konanie trvalo len niekoľko minút. Výnimku povolili a do niekoľkých dni dostanem rozhodnutie. A aby som nezabudol. Vaša peňaženka neodíde z tohto konania bez ujmy, takže si pripravte 115€ na kolky.

[label style=”important”]Ponaučenie[/label]To, že obvodný úrad zvolá všetkých účastníkov som sa dozvedel až neskôr a medzi tým som sám navštívil Správu a údržbu ciest a dokonca na KR PZ som extra podal žiadosť. Preto si vy môžete zobrať ponaučenie a urýchliť proces tým, že navštívite len obvodný úrad a on sa o zvolanie potrebných účastníkov postará.

Zdroj: Zákony pre ľudí